Vlajka CSFlag EN
logo CDV

Celoživotní vzdělávání řidičů

Žijeme v době, kdy se vše rychle mění. Různé změny se odehrávají i v dopravě – objevují se nové dopravní značky, mění se bodové hodnocení za jednotlivé dopravní přestupky, mění se povinná výbava ve vozidle, obsah lékárniček, s novými vozy se také mění některé jízdní vlastnosti, v důsledku toho se trochu mění způsob jízdy, mění se lidé, jejich potřeby, požadavky a řízení. Málokdo dnes vystačí s informacemi, které získal v autoškole. Je tedy třeba vzdělávat řidiče po celý jeho život. Přinášíme vám přehled základních vzdělávacích způsobů řidičů.

Vzdělávání řidičů před získáním řidičského oprávnění

Výchova v rodině

Mladého řidiče by měli rodiče vychovávat k jízdě a bezpečnosti již od dětství. Měli by být dobrým příkladem zodpovědného řidiče a při různých činnostech by měli klást důraz na bezpečnost. Když později jejich dítě získá vysněné řidičské oprávnění, měli by zpočátku jezdit s ním.

Řidičské oprávnění na zkoušku

Toto opatření je realizováno v mnohých evropských zemích. Zkušební období je pro začínajícího řidiče zpravidla dvouleté. V této době je mladý řidič přísněji trestán za porušení dopravních předpisů, musí dodržovat určitá zvláštní opatření, jako je např. stanovení nižší maximální povolené rychlosti, označení svého automobilu symbolem začátečníka apod.

Pozitivní dopady řidičských oprávnění se zkušební dobou jsou hlášeny ze všech zemí, kde bylo toto opatření zavedeno. Došlo tím ke snížení počtu dopravních nehod, na kterých se podíleli nezkušení řidiči. Např. v Rakousku došlo po zavedení řidičských průkazů na zkoušku k poklesu úmrtí v důsledku dopravní nehody o 140 osob během jediného roku.

Řidičský průkaz na zkoušku zavedli v různých formách a za různých podmínek např. na Slovensku, ve Francii, Německu, Rakousku, Maďarsku, Norsku, Portugalsku, Lotyšsku, Švédsku, Finsku, Lucembursku, Velké Británii, Severním Irsku a na Maltě.

Kvalitnější výuka v autoškolách

Jedním z prvků ke snížení nehodovosti mladých řidičů je zkvalitnění výuky v autoškolách. Současný způsob vzdělávání není komplexní a v důsledku toho ani příliš efektivní. Výuka mladých řidičů by měla být zaměřena i na oblast psychomotorických, percepčních a kognitivních schopností. Mělo by být posilováno kritické myšlení žáků.

V Evropě existuje šest základních modelů jak získat řidičské oprávnění. Tyto modely se liší povinností výcviku v autoškole a mírou zapojení neprofesionálních instruktorů do systému výcviku.

V ČR je v autoškole prozatím povinných pouze 28 hodin praktických jízd, což je poměrně málo na to, aby mladý člověk získal dostatečnou praxi v řízení vozidla. Ačkoli se má začínající řidič seznámit s jízdou za ztížených podmínek, většinou má možnost vyzkoušet si pouze jízdu po setmění. Teoretická část někdy zcela chybí a žáci si pouze nastudují literaturu potřebnou ke zkouškám, jinde se dozvědí jen nezbytné minimum. Výuka je nezřídka nudná, nezajímavá, chudá na názorné pomůcky.

O nedostatečné výuce také svědčí výsledky závěrečných zkoušek. Více než třetina lidí neprojde zkoušku v autoškole napoprvé, v roce 2007 to bylo přesně 35,17 %. Příčinou neúspěchu jsou ve 43 % praktické jízdy a ve 42 % testy z pravidel silničního provozu.

Celoživotní vzdělávání řidičů

Je třeba podporovat celoživotní vzdělávání řidičů, např. školy smyku, kurzy defenzivní jízdy, výuku v používání inteligentních systémů ve vozidlech apod.

Kurzy bezpečné jízdy

Kurzy bezpečné jízdy pořádá v České republice několik autoškol a jiných institucí. Zpravidla trvají jeden až osm dní. Jsou určeny pro jednotlivce i skupiny účastníků. Řidiči se zde učí zvládat své vozy ve ztížených klimatických podmínkách a v krizových situacích, se kterými se mohou setkat. Kurzy bývají utvářeny podle druhu dopravního prostředku, zaměření a potřeb jeho využití (osobní vozidla, nákladní automobily, autobusy, motocykly, off road). Kurzy se konají nejčastěji o víkendech. Kurzy mívají teoretickou a praktickou složku. Po absolvování kurzu obdrží účastník osvědčení.

Cílem kurzu je předejít vzniku krizových situací při řízení. Úkolem kurzu je přimět účastníka silničního provozu výkladem, diskusí a testovou částí k zamyšlení se nad problémy silničního provozu, uvědomění si problému nebezpečí při řízení motorového vozidla a přizpůsobení svého chování.

Řidiči jsou na kurzech cvičeni v tom, jak mají připravit k jízdě sebe i své vozidlo. Jsou informováni o vlastnostech jejich vozidla a o tom, jak jejich automobil reaguje ve výjimečných situacích. Probírají se základní znalosti z fyziky, jako je třeba působení odstředivých sil, adheze pneumatik, reakční a brzdné doby nebo vliv nákladu na vlastnosti vozidla.

Kurzy defenzivní jízdy

Kurzy defenzivní jízdy jsou hojně realizované v USA nebo ve Velké Británii. Do České republiky se dostaly na konci devadesátých let minulého století. Jde o výuku ve stylu jízdy, kdy se řidič snaží udělat maximum pro to, aby se při řízení nedostal do krizové situace. Učí se předvídat a analyzovat aktuální dopravní situaci s ohledem na maximální bezpečnost.

Kurzy defenzivní jízdy se obvykle skládají ze dvou částí. První je zaměřena na seznámení účastníků s teoretickými principy defenzivní jízdy. Druhá je realizována v běžném silničním provozu. Cílem školení je odstranit chybné návyky a nebezpečné prvky při řízení, jsou vyhodnoceny schopnosti a reakce řidiče.

V teoretické části kurzu defenzivní jízdy jde o uvědomění si nebezpečí, která řidiči při jízdě hrozí. Mezi hlavní témata patří rizikové postoje a chování, které způsobují problémy na silnici, hlavní chyby řidiče, které mohou zavinit nehodu, faktory, které působí negativně na řidiče, mimo jiné i vliv drog a alkoholu či místní specifika silniční dopravy. Jsou probrány postupy, které lze používat ve zhoršených jízdních podmínkách, poučení, jak se chovat bezpečně v nejrůznějších dopravních situacích (křižovatky, předjíždění, riziko čelního střetu), nezapomíná se ani na prohlídku vozidla před jízdou, důležitost správného způsobu ovládání vozidla i sledování situace za volantem, využití bezpečnostních systémů pro ochranu pasažérů a podvozkových elektronických systémů, zmíněny jsou i následky, které by měla případná nehoda na řidiče, jeho rodinu a zaměstnavatele.

Praktické jízdy trvají zpravidla hodinu. Hodnotí se především příprava řidiče i vozidla před jízdou, technika jízdy, vztah řidiče k provozu a k ostatním účastníkům.

Kurzy pomoci při autonehodách

V těchto kurzech se účastníci naučí nejen to, jak se zachovat v případě, že se stanou účastníky nebo svědky dopravní nehody, ale třeba i bezpečně nastavit bezpečnostní pásy, airbagy nebo dětské autosedačky ve vozidle. Lekce se skládají z teoretické a praktické části. Důležitými body výuky je výcvik v používání lékárničky, poskytování první pomoci a sejmutí přilby motocyklistovi.

Rehabilitační programy pro řidiče

Jde o preventivní bezpečností opatření, zaměřující se na problematické řidiče (nejčastěji na problematické mladistvé řidiče, řidiče s opakovanými přestupky a řidiče, kteří řídili pod vlivem alkoholu či drog). Využívají se specifické kurzy, zvolené vždy s ohledem na konkrétní cílovou skupinu. Všechny slouží k podpoře způsobilosti řízení motorového vozidla. Mohou být navštěvovány dobrovolně, některým řidičům může být jejich absolvování nařízeno.

Tyto programy probíhají v nejrůznějších formách, od jednorázových po vícedenní, mohou být individuální i skupinové. Náplní rehabilitačních kurzů je především řešení osobnostních, motivačních a postojových problémů jejich účastníků. Účinné rehabilitační kurzy vyžadují aktivní účast klientů (tj. nejedná se o pouhé předávání informací formou přednášky). Mohou obsahovat analýzu řidičské praxe a konkrétních nedostatků řidiče. Cílem kurzu je mimo jiné vypracování osobní strategie, jak se vyvarovat páchání podobných přestupků v budoucnosti.

V České republice probíhá příprava a pilotní projekt rehabilitačních programů, který je součástí našeho projektu REPADO. Lze očekávat, že rehabilitační kurzy pro rizikové řidiče se v nejbližších letech se stanou součástí českého legislativního řádu.

Další možnosti

Možností, jak si rozšířit své řidičské obzory, je mnoho. Některé autoškoly a jiné instituce zaměřené na bezpečnost dopravy nabízejí pravidelné kurzy pro řidiče referenčních vozidel, pro chronické začátečníky, kurzy pro maminky – řidičky, kurzy zaměřené na seznámení se s novými dopravními pravidly, značkami, nebezpečnými místy na silnicích apod. V zahraničí jsou také často navštěvované kurzy pro řidiče – seniory či pro řidiče s různými handicapy.

Nabídka kurzů ke zlepšení dovedností řidiče je široká a lze očekávat, že se v souladu se zahraničními zkušenostmi ještě zvýší. Každý tak bude mít možnost vybrat si kurz, který mu bude vyhovovat a jehož absolvování přispěje ke zvýšení pocitu jeho bezpečnosti za volantem.

frantisek.vomacka@cdv.cz